Ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/11 για την Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

european_parliament.jpg

Ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/11 για την Εναλλακτική Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 1421/9.7.2015) η Κοινή Υπουργική Απόφαση 70330οικ./9.7.2015, (link: http://bit.ly/1F5xteE με την οποία η ελληνική νομοθεσία ενσωματώνει την Οδηγία 2013/11/ ΕΕ (link:  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0011&from=EL για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.

Η ΚΥΑ προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία κέντρων εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, το πεδίο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2013/11, τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε φορείς και διαδικασίες ΕΕΔ, κριτήρια ποιότητας για τα φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για την επίλυση των διαφορών, θέματα διαφάνειας, αποτελεσματικότητας και ασφάλειας των διαδικασιών, ζητήματα ενημέρωσης και συνεργασίας των εμπλεκομένων μερών και άλλες τεχνικές και ουσιαστικές λεπτομέρειες που ρυθμίζουν τις διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών.

Παράλληλα από τις  9 Ιανουαρίου 2016 τίθεται σε ισχύ ο Κανονισμός ΕΕ 524/2013 (link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0524&qid=1432378068021&from=EN για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών.

Ο Κανονισμός προβλέπει τη δημιουργία και λειτουργία μίας ενιαίας πλατφόρμας στην ΕΕ για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών ( η οποία θα λειτουργήσει στις 9 Ιανουαρίου 2015) που θα δώσει τη δυνατότητα στους καταναλωτές της ΕΕ και τους προμηθευτές να υποβάλουν τις τυχόν διαφορές, που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου, σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου.

Διαβάστε περισσότερα στο http://www.odreurope.com/el/yphresies/katanalotikes-diafores