Προσωπικά Δεδομένα

Γενικά

Το ADR point τηρεί τις υποχρεώσεις προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που απορρέουν από τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 καθώς και του ν. 4624/2019 (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 και άλλες διατάξεις) προς κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να λάβει οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που παρέχει το ADR point και αναφέρονται στην ιστοσελίδα του και δημοσιεύει το παρόν με την μορφή ενημέρωσης για τους όρους, τα δικαιώματα και τον τρόπο άσκησής τους, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των παραπάνω φυσικών προσώπων.

Το ADR point

Το ADR point αποτελεί Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία στο αντικείμενο της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, εγκεκριμένο φορέα ΕΕΔ του Μητρώου φορέων του Υπουργείου Ανάπτυξης, επίσημο φορέα ΕΕΔ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέλος της Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Τσιμισκή 7, 546 25, ΑΦΜ 800713456, ιστοσελίδα:  www.adrpoint.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση: info@adrpoint.gr,  T: 2310 510005.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Το ADR point επεξεργάζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των φυσικών προσώπων προς τα οποία παρέχει τις υπηρεσίες του ή χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα ή άλλη ηλεκτρονική εφαρμογή του παρέχοντας προσωπικά τους δεδομένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό και τον κανονισμό λειτουργίας του και το νομικό πλαίσιο που διέπει τη σύσταση και λειτουργία του.

Τήρηση απορρήτου & εχεμύθειας

Το ADR point, με σεβασμό στο ρόλο του ως επίσημου φορέα ΕΕΔ, στην αρχή της ιδιωτικότητας και της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεσμεύεται για την τήρηση του απορρήτου και της εχεμύθειας σχετικά με τις  πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση του (σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 και το ν.4624/2019). Για το σκοπό αυτό εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες, υιοθετεί πολιτικές και λαμβάνει τα αναγκαία τεχνικά μέσα και τα απαραίτητα οργανωτικά μέτρα, που διασφαλίζουν τη σύννομη και θεμιτή επεξεργασία καθώς και την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που του γνωστοποιούνται στο πλαίσιο των εργασιών του.

Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα αποτελεί κάθε πληροφορία που αφορά ένα φυσικό πρόσωπο, «υποκείμενο των δεδομένων», όπως για παράδειγμα ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική & ηλεκτρονική διεύθυνση,  αριθμός κινητού & σταθερού τηλεφώνου, αριθμός ταυτότητας, φορολογικού μητρώου και Α.Μ.Κ.Α. η οποία από μόνη της ή συνδυαστικά μπορεί να προσδιορίσει την ταυτότητα του φυσικού προσώπου.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων με ή χωρίς χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή τους.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και από ποιες πηγές

Στο ADR point συλλέγουμε και τηρούμε σε φυσικό ή/και ηλεκτρονικό αρχείο, τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων που μας έχουν δηλωθεί τόσο με την αποστολή εγγράφων και μηνυμάτων σε φυσική ή/και ηλεκτρονική μορφή όσο ή/και τα προσωπικά δεδομένα που μας έχουν αποσταλεί μέσω οποιασδήποτε φόρμας περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του ADR point και περιλαμβάνει ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ταχυδρομική & ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, αναφορές σε οφειλές και στην περιγραφή τους, αναφορές με συνοπτικό ή εκτενέστερο περιεχόμενο σε διαφορές φυσικών προσώπων με τρίτους, κάθε άλλη αναφορά που ζητείται στις φόρμες της ιστοσελίδας κλπ.

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου – Μέσα επικοινωνίας 

Το φυσικό πρόσωπο αναγνωρίζει πως το ADR point δικαιούται να αποστέλλει δεδομένα του φυσικού προσώπου και να χρησιμοποιεί ως κανάλι επικοινωνίας τη μια ή περισσότερες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και οποιαδήποτε άλλη μορφή επικοινωνίας (SMS, MMS, VIBER, WHATSUP, MESSENGER, INSTAGRAM κλπ  που το φυσικό πρόσωπο έχει δηλώσει στην έντυπη/ηλεκτρονική φόρμα/φόρμες που έχει αποστείλει στο ADR point.       

Για ποιο σκοπό τα επεξεργαζόμαστε

α) Το ADR point επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα τόσο για την ικανοποίηση της υπηρεσίας που αιτούνται τα φυσικά πρόσωπα και την παροχή της όσο και για λόγους ταυτοποίησης των φυσικών προσώπων για τις ανάγκες της επικοινωνίας. Αυτό σημαίνει πως η παραπάνω επεξεργασία γίνεται για την ικανοποίηση του έννομου συμφέροντος που ατομικά επιδιώκει το φυσικό πρόσωπο το οποίο προηγουμένως έχει έμπρακτα συμφωνήσει, χορηγώντας στο ADR point με δική του πρωτοβουλία  τα δεδομένα του, είτε ενυπόγραφα με την αποστολή εγγράφων σε φυσική μορφή, είτε με την αποστολή των δεδομένων του μέσω του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου, είτε μέσω της ιστοσελίδας του ADR point με τη συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας την οποία έχει υποβάλλει αφού πρώτα έχει λάβει γνώση του πλαισίου της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των δικαιωμάτων του. Το φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την παραπάνω συναίνεση, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων που βασίστηκε σε αυτήν. Ωστόσο σε αυτή την περίπτωση το ADR point δε θα έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει την παροχή των υπηρεσιών του για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο το φυσικό πρόσωπο χορήγησε τα προσωπικά του δεδομένα.

β) Το ADR point επεξεργάζεται κάποια από τα δεδομένα των φυσικών προσώπων για στατιστικούς λόγους, φροντίζοντας πάντοτε να μην υπάρχει κανένα συσχετισμός με το φυσικό πρόσωπο από το οποίο αντλήθηκαν.

Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων

Στο ADR point γνώση των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων λαμβάνει το  ανθρώπινο δυναμικό του φορέα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του. Επίσης ενδέχεται να λάβουν γνώση τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών τεχνολογίας προς το φορέα μας, στο πλαίσιο εκτέλεσης σύμβασης παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, οι οποίοι ανταποκρίνονται σε αυστηρά πρότυπα επεξεργασίας και ασφάλειας δεδομένων. Τα παραπάνω πρόσωπα και πάροχοι δεσμεύονται  να τηρούν την ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των δεδομένων, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία και προστασία τους ενώ υπόκεινται σε ελέγχους για την αποτελεσματική τήρηση των παραπάνω δεσμεύσεων. Το ADR point ενδέχεται να διαβιβάσει δεδομένα φυσικών προσώπων σε αρμόδιες Δικαστικές, Εισαγγελικές και άλλες Δημόσιες ή/και Ανεξάρτητες Αρχές, εφόσον αυτό προκύπτει ή επιβάλλεται από αποφάσεις, νομικές υποχρεώσεις ή δικαιώματα.

Χρόνος τήρησης των δεδομένων

Στο ADR point επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των φυσικών προσώπων για όσο χρόνο απαιτείται για τον σκοπό για τον οποίο μας τα χορηγήσαν. Λόγω της συχνά μακράς διάρκειας κάποιων διαδικασιών και προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση στον χρόνο τήρησης των δεδομένων, στο ADR point τα δεδομένα των φυσικών προσώπων διατηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε ετών από την ολοκλήρωση της υπηρεσίας για την οποία τα φυσικά πρόσωπα αιτήθηκαν. Το παραπάνω χρονικό διάστημα ενδέχεται να παραταθεί, α) εφόσον αυτό ζητηθεί από οποιαδήποτε δικαστική ή άλλη Δημόσια Αρχή β) εφόσον υπάρχουν νόμιμοι λόγοι για τη διατήρηση των παραπάνω δεδομένων και γ) για στατιστικούς λόγους, χωρίς όμως κανένα συσχετισμό με το φυσικό πρόσωπο, καθώς τα δεδομένα υπόκεινται σε ψευδοανωνυμοποίηση.

Άσκηση νομίμων δικαιωμάτων φυσικών προσώπων

Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί ανά πάσα στιγμή με το ADR point  προκειμένου να ασκήσει  τα νόμιμα δικαιώματά του α) δια ζώσης, στη διεύθυνση Τσιμισκή 7 (1ος όροφος), ΤΚ 546 25, Θεσσαλονίκη, β) τηλεφωνικά στο + 30 2310 510005, γ) με τηλεομοιοτυπία (fax) στο +30 2310 512612 και ηλεκτρονικά στο dpo@adrpoint.gr ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας του φορέα. Το ADR point, για την προστασία των φυσικών προσώπων, ενδέχεται να ζητήσει από το φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του, τα στοιχεία που κρίνει απαραίτητα για την ταυτοποίησή του.

Δικαιώματα του φυσικού προσώπου

  • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ στα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται από το ADR point
  • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ τυχόν ανακριβών  δεδομένων και  συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων
  • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ («δικαίωμα στη λήθη») εφόσον δεν υπάρχει κάποιος εύλογος ή νόμιμος λόγος, ή υποχρέωση του ADR point για τη διατήρησή τους
  • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ στις περιπτώσεις που αμφισβητείται η ακρίβειά τους, η νομιμότητα της επεξεργασίας τους ή τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για το σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκαν
  • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, δηλαδή στη μεταφορά τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα και κατά συνέπεια δεν περιλαμβάνει έντυπα αρχεία και η άσκηση του παραπάνω δικαιώματος δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων
  • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν  επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του φυσικού προσώπου, όπως η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή λόγοι που αφορούν το δημόσιο συμφέρον

Αρμόδια Αρχή

Εφόσον το φυσικό πρόσωπο θεωρεί ότι παραβιάζονται με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του αναφορικά με την προστασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, έχει το δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, (Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τ: 210 6475600, ηλεκτρονική διεύθυνση contact@dpa.gr).

Επικοινωνία

Όποιο φυσικό πρόσωπο έχει δώσει στο ADR point προσωπικά του δεδομένα και επιθυμεί να  λάβει περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά την επεξεργασία τους, να  υποβάλλει στον φορέα οποιοδήποτε σχόλιο ή καταγγελία, ή να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμά του  μπορεί να επικοινωνεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@adrpoint.gr. Το πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του φορέα www.adrpoint.gr είναι πάντοτε επικαιροποιημένο με τις ισχύουσες κάθε χρονική στιγμή διατάξεις και τις πιθανές αλλαγές των εσωτερικών διαδικασιών του ADR point.