Υποβολή Αίτησης
για Διαμεσολάβηση

ΦΟΡΜΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

// ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Αν τα μέρη της διαφοράς είναι περισσότερα, σημειώστε ανάλογα

// Τι είδους διαφορά έχετε με την άλλη πλευρά;

// Υπάρχει μεταξύ σας σύμβαση που περιλαμβάνει ρήτρα προσφυγής σε διαμεσολάβηση;

// Ποια είναι η αξία της διαφοράς (σε €);

// Έχετε προχωρήσει σε νομικές ενέργειες κατά της άλλης πλευράς;

// Έχει προχωρήσει η άλλη πλευρά σε νομικές ενέργειες κατά της δικής σας πλευράς;

// Συμμετείχατε ξανά σε διαδικασία διαμεσολάβησης;

// Περιγράψτε συνοπτικά τη διαφορά σας με την άλλη πλευρά. Μπορείτε επίσης να επισυνάψετε σχετικό συνοπτικό σημείωμα στο τέλος της φόρμας. *

// ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΣΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ (1)

// Στοιχεία του/της δικηγόρου σας

// ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ (1)

Όσα περισσότερα στοιχεία συμπληρώσετε , τόσο ευκολότερη θα είναι η επικοινωνία μας με την άλλη πλευρά

// Στοιχεία του/της δικηγόρου της άλλης πλευράς

// Επισύναψη αρχείων

// Δήλωση