Κανόνες Διαδικασίας ΕΕΔ

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΕΔ

Όπως όλα τα Kέντρα Eναλλακτικής Eπίλυσης Kαταναλωτικών Διαφορών έτσι και το ADR point λειτουργεί με Κανόνες Διαδικασίας τους οποίους πρέπει να γνωρίζουν τα μέρη μιας διαφοράς. Πρόκειται για τους κυριότερους κανόνες που είναι διατυπωμένοι με τρόπο απλό και κατανοητό και περιγράφουν τις προϋποθέσεις υποβολής αναφοράς, τις προκαταρκτικές ενέργειες αλλά και σημαντικές πληροφορίες για τις διαδικασίες επίλυσης.

1. Προϋποθέσεις υποβολής αναφοράς
2. Προκαταρκτικές ενέργειες
3. Διαδικασία ΕΕΔ
4. Λόγοι άρνησης εξέτασης διαφοράς


1. Προϋποθέσεις υποβολής αναφοράς

Αν ως καταναλωτής επιθυμείτε να υποβάλετε στο ADR point αναφορά για κάποια συναλλαγή σας με οποιαδήποτε επιχείρηση θα πρέπει

 • να βεβαιωθείτε πως η διαφορά δε συμπεριλαμβάνεται σε αυτές που εξαιρεί ο νόμος από τις διαδικασίες εναλλακτικής  επίλυσης (διαβάστε τις στην ενότητα "Τι πρέπει να γνωρίζετε")
 • να διαβάσετε προσεκτικά τους λόγους για τους οποίους το ADR point μπορεί να αρνηθεί να εξετάσει την καταγγελία σας ώστε να βεβαιωθείτε πως δε συντρέχει κάποιος από τους λόγους άρνησης (δείτε παρακάτω "Λόγοι άρνησης εξέτασης διαφοράς")
 • να έχετε εξαντλήσει όλες τις προσπάθειες διευθέτησης της διαφοράς σας απευθείας με την επιχείρηση  

2. Προκαταρκτικές ενέργειες

Προκειμένου να ξεκινήσετε τις διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης θα πρέπει,  

 • αφού διαβάσετε τους Κανόνες Διαδικασίας, να συμπληρώσετε με προσοχή το ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ του ADR point (υπάρχει σε έντυπη μορφή στα γραφεία του ADR point και σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπό του www.adrpoint.gr) ή την  online  φόρμα υποβολής αναφοράς
 • να ενημερωθείτε από τον ιστότοπο του ADR point και την ενότητα ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ για θέματα σχετικά με τις διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης

3. Διαδικασίες ΕΕΔ

Πριν χρησιμοποιήσετε τις διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως, 

 • το αποτέλεσμα της διαδικασίας ΕΕΔ έχει μη δεσμευτικό χαρακτήρα
 • έχετε το δικαίωμα να αποσυρθείτε από τη διαδικασία επίλυσης σε κάθε χρονικό της σημείο
 • μπορείτε να προσέλθετε στη διαδικασία επίλυσης χωρίς να είστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσετε δικηγόρο ή νομικό σύμβουλο
 • μπορείτε να έχετε ανεξάρτητη συμβουλή ή να σας εκπροσωπήσει ή υποστηρίξει κάποιος τρίτος που θα επιλέξετε σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
 • η διαδικασία ΕΕΔ πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε 90 ημέρες από την ημερομηνία που το ADR point παρέλαβε όλα τα έγγραφα που περιέχουν τις σχετικές με τις καταγγελίες πληροφορίες
 • περίπτωση παράτασης της παραπάνω διάρκειας υπάρχει μόνο σε ιδιαίτερα περίπλοκες διαφορές και θα ενημερωθείτε για αυτό εγκαίρως από το ADR point
 • το ADR point αναθέτει την επίλυση της διαφοράς σε έναν ουδέτερο, ανεξάρτητο και αμερόληπτο Μεσολαβητή
 • αν για οποιονδήποτε λόγο γνωρίζετε κάτι που θεωρείτε πως επηρεάζει την ουδετερότητα ή την αμεροληψία του Μεσολαβητή στον οποίο ανατέθηκε η επίλυση της διαφοράς, έχετε το δικαίωμα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της διαδικασίας να ζητήσετε από το ADR point την εξαίρεση/αντικατάστασή του και τον ορισμό άλλου Μεσολαβητή (θα πρέπει στο νέο πρόσωπο να συναινέσει και η άλλη πλευρά)
 • κατά τη διάρκεια της διαδικασίας έχετε τη δυνατότητα να εκφράζετε την άποψη σας και να ενημερώνεστε για επιχειρήματα, αποδεικτικά στοιχεία και πραγματικά περιστατικά που προβάλλει η άλλη πλευρά καθώς και τυχόν δηλώσεις ή γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων και να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας
 • έχετε τον χρόνο να σκεφτείτε πριν δώσετε τη συγκατάθεσή σας στη λύση που προτείνει ο Μεσολαβητής στον οποίο ανατέθηκε η επίλυση της διαφοράς
 • η συμμετοχή σας στη διαδικασία ΕΕΔ δεν αποκλείει το δικαίωμά σας να προσφύγετε στα δικαστήρια για την ίδια διαφορά, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας
 • η λύση που προτείνει ο Μεσολαβητής μπορεί να είναι διαφορετική  από το αποτέλεσμα που θα προέκυπτε για την ίδια διαφορά σε ένα δικαστήριο το οποίο εφαρμόζει νομικούς κανόνες
 • είστε απολύτως ελεύθερος να αποφασίσετε αν θα συμφωνήσετε ή όχι και αν θα ακολουθήσετε ή όχι τη λύση που πρότεινε ο Μεσολαβητής
 • o Μεσολαβητής θα σας ενημερώσει για τις πιθανές νομικές συνέπειες που θα προκύψουν αν συμφωνήσετε ή ακολουθήσετε τη συγκεκριμένη λύση
 • το ADR point σας ενημερώνει εγγράφως/μέσω e mail (μετά από αίτησή σας) για το αποτέλεσμα της διαδικασίας ΕΕΔ αναφέροντας συνοπτικά και το σκεπτικό στο οποίο βασίζεται
 • σε περίπτωση συμφωνίας τα μέρη την υλοποιούν χωρίς την υπογραφή Πρακτικού  Συμβιβασμού, εκτός και αν τα μέρη το επιθυμούν 
 • σε περίπτωση μη συμφωνίας ή αποχώρησης ενός ή και των δύο μερών από τη διαδικασία ΕΕΔ, ο Μεσολαβητής ολοκληρώνει τη διαδικασία 
 • όταν υπάρχει χρέωση για τις υπηρεσίες επίλυσης το ADR point και ο Μεσολαβητής αμείβονται ανεξάρτητα από το αν εσείς, το άλλο μέρος ή και οι δύο αποχωρήσετε πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επίλυσης και ανεξάρτητα από το αν συμφωνήσετε ή όχι και ακολουθήσετε ή όχι τη λύση που πρότεινε ο Μεσολαβητής και πως η αμοιβή δεν εξαρτάται από την έκβαση της διαδικασίας επίλυσης

4. Λόγοι άρνησης εξέτασης διαφοράς

Το ADR point μπορεί να αρνηθεί να εξετάσει μια συγκεκριμένη διαφορά στις περιπτώσεις που

 • ο καταναλωτής δεν προσπάθησε να επικοινωνήσει με τη επιχείρηση προκειμένου να συζητήσει την καταγγελία του και να επιδιώξει, ως πρώτο βήμα, να επιλύσει το πρόβλημα απευθείας με αυτήν
 • η διαφορά είναι επουσιώδης ή βασίζεται σε κακόβουλη καταγγελία
 • η διαφορά εξετάζεται ή έχει εξεταστεί προηγουμένως από άλλο φορέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ή από δικαστήριο
 • ο καταναλωτής δεν υπέβαλε την αναφορά στο ADR point εντός 1 έτους από την ημερομηνία κατά την οποία υπέβαλε την καταγγελία στην επιχείρηση
 • η εξέταση μιας τέτοιας διαφοράς θα έβλαπτε σημαντικά την αποτελεσματική λειτουργία του ADR point

Στην περίπτωση που το ADR point αρνηθεί για κάποιον από τους παραπάνω λόγους να εξετάσει μια διαφορά που υποβάλλεται σε αυτό για επίλυση, κοινοποιεί το σκεπτικό της απόφασής του να μην εξετάσει τη διαφορά εντός τριών εβδομάδων από την παραλαβή του φακέλου της αναφοράς.