Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

Η ιστοσελίδα του ADR point παρέχει τις υπηρεσίες της στους επισκέπτες της με την αποδοχή από πλευράς τους των παρακάτω Όρων Χρήσης. Παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά.

Ηλεκτρονική Επικοινωνία με το ADR point

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα ADR point, αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα (email), ή αποστέλλετε φόρμες συμπληρωμένες με τα προσωπικά σας στοιχεία και αιτήματα διαμεσολάβησης ή/και διαπραγματεύσεων ή/και επίλυσης καταναλωτικών διαφορών επικοινωνείτε με την ιστοσελίδα ADR point με ηλεκτρονικό τρόπο. Ως εκ τούτου αποδέχεστε το δικαίωμα του ADR point κατά ανάλογο τρόπο να έρχεται σε επικοινωνία μαζί σας με ηλεκτρονικό τρόπο χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Συμφωνείτε επίσης εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή μορφή.

Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων ιστοσελίδας

Το σύνολο του περιεχομένου που βρίσκεται στο ADR point, ενδεικτικά αναφέρονται, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες, ψηφιακά αρχεία, εκδόσεις, οπτικό υλικό και λογισμικό, είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της ιστοσελίδας ADR point ή των παρόχων περιεχομένου που συνεργάζονται με την ιστοσελίδα και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε έμμεση χρήση της ιστοσελίδας και των περιεχομένων της, προς όφελος άλλης επιχείρησης, εμπορικής ή μη, καθώς και κάθε τρίτου χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του ADR point.

Περιορισμός της ευθύνης από τη χρήση της ιστοσελίδας

Η ιστοσελίδα ADR point παρέχεται όπως μπορείτε να τη δείτε με το  περιεχόμενο και το υλικό που περιέχονται σε αυτή. Ως εκ τούτου συμφωνείτε στη χρήση της ιστοσελίδας με δική σας ευθύνη. Το ADR point, παρότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να μη συμβεί, ωστόσο δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα του, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται από το ADR point δεν περιέχουν ιούς ή άλλα βλαπτικά στοιχεία. Το ADR point δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής οι οποίες μπορούν να προκληθούν από τη χρήση της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.

Άδεια Χρήσης και Πρόσβασης στην Ιστοσελίδα

Το ADR point παρέχει περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας για τις ανάγκες της επικοινωνίας σας με αυτή. Σας παρέχει επίσης ένα περιορισμένο, ανακλητό και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσετε έναν υπερ-σύνδεσμο (hyperlink) προς την αρχική σελίδα ADR point σε δικτυακό χώρο ιδιοκτησίας σας, εφ' όσον αυτός ο υπερ-σύνδεσμος περιγράφει το ADR point ή/και τις υπηρεσίες του με ακρίβεια. Οποιαδήποτε παρέκκλιση συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας και την υποχρέωσή σας για άμεση αφαίρεση του υπερ-συνδέσμου (hyperlink) από το διαδικτυακό χώρο της ιδιοκτησίας σας.

Μεταβολή Περιεχομένου Ιστοσελίδας

Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στον διαδικτυακό τόπο του ADR pointκαθώς η δομή και ο τρόπος λειτουργίας της ιστοσελίδας υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση του ADR point χωρίς την προηγούμενη σχετική ειδοποίησή σας.

Περιορισμός ευθύνης

Το ADR point χωρίς να εγγυάται και να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του ADR point για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σε εσάς εξ αφορμής αυτής της χρήσης από εσάς του δικτυακού τόπου του ADR point.

Βάση ηλεκτρονικών διευθύνσεων (email list)

Τα email σας χρησιμοποιούνται από το ADR point με τη ρητή έγκρισή σας και με σκοπό την ενημέρωσή σας σε θέματα σχετικά με την εναλλακτική επίλυση των διαφορών και τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών. Παραμένουν αποκλειστικά και μόνο στη βάση ηλεκτρονικών διευθύνσεων του ADR point.  Αν επιλέξετε τη διαγραφή σας από τη βάση ηλεκτρονικών διευθύνσεων του ADR pointη ιστοσελίδα παρέχει τη διαδικασία διαγραφής του email σας.

Απαλλαγή ευθύνης για άρθρα και αναρτήσεις στην ιστοσελίδα

Το ADR point κάνει αναδημοσιεύσεις άρθρων, νέων και υλικού από άλλους συγγραφείς και πηγές. Το ADR point δε φέρει σε οποιαδήποτε περίπτωση την ευθύνη του δημοσιευμένου άρθρου, νέου ή υλικού, τόσο ως προς το περιεχόμενό του όσο και ως προς την τυχόν παραβίαση από αυτό δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των πρωτότυπων δημιουργών.

Ευθύνη για το περιεχόμενο τρίτων

Το ADR point δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω δεσμών (links), hyperlinks ή διαφημιστικών banners, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνσή σας και σε καμία περίπτωση δε δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση ή ευθύνη του ADR point. Προβλήματα που θα ανακύψουν κατά την επίσκεψή σας ή χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους η παρούσα ιστοσελίδα παραπέμπει ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ) και όποια άλλα στοιχεία συμπληρώνετε κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα του ADR point και κατά τη χρήση της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας ή φόρμας άλλη μορφής που υπάρχει στην ιστοσελίδα του ADR point προορίζονται για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας του ADR point και για τις ανάγκες της ενημέρωσής σας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Απόρρητο Στοιχείων

Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζετε στο ADR point μέσω της ιστοσελίδας του είναι εμπιστευτικές. Το ADR point έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση των παραπάνω πληροφοριών μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών και μόνο από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους & συνεργάτες του ADR point στο πλαίσιο του ρόλου τους. Το ADR point δεν κοινοποιεί ούτε αποκαλύπτει σε τρίτους στοιχεία και προσωπικά δεδομένα σας, εκτός αν έχει την έγγραφη ή ηλεκτρονική συναίνεσή σας ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Ασφάλεια Στοιχείων

Όταν κάνετε χρήση της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας ή φόρμας άλλης μορφής που υπάρχει στην ιστοσελίδα του ADR point τα στοιχεία σας μεταδίδονται μέσω διαδικτύου με ασφάλεια χρησιμοποιώντας υψηλής ποιότητας κρυπτογράφηση. Η ιστοσελίδα ADR point χρησιμοποιεί πρωτόκολλο ασφαλείας SSL με αποτέλεσμα να κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές πληροφορίες, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να τροποποιηθούν κατά τη μεταφορά τους μέσω του διαδικτύου. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), αποτελεί παγκόσμια αποδεκτή διαδικασία πιστοποίησης δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και στην κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Με την κρυπτογραφημένη επικοινωνία SSL όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους.

Πολιτική χρήσης Cookies

Το ADR point τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας. Χρησιμοποιεί cookies για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συντάξει το ADR point ανώνυμες, αθροιστικές στατιστικές που του επιτρέπουν να αντιληφθεί πως χρησιμοποιούν οι επισκέπτες την ιστοσελίδα του και βοηθούν στη βελτίωση της δομής, του περιεχομένου, των επιδόσεων και της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στο web browser του υπολογιστή σας κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα του ADR point και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies. Κάποιες λειτουργίες της ιστοσελίδας του ADR point είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και συνεπώς απόρριψη των cookies μπορεί να καταστήσει συγκεκριμένες λειτουργίες μη διαθέσιμες. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις αντίστοιχες ιστοσελίδες προκειμένου να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες ενέργειες. Η ιστοσελίδα του ADR point χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics για σκοπούς στατιστικούς, μάρκετινγκ και διαφήμισης.

Παροχή συγκατάθεσης για την αποδοχή cookies

Με την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας του ADR point λαμβάνετε γνώση σχετικού σημειώματος για τη χρήση cookies, το οποίο βρίσκεται σε ορατή θέση και παραπέμπει στην πολιτική χρήσης cookies. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να περιηγηθείτε σε υποσελίδες της ιστοσελίδας του ADR point και εφόσον έχετε ρυθμίσει καταλλήλως τον διαδικτυακό σας φυλλομετρητή, παρέχετε ελευθέρως τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας για τη χρήση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούστε να απέχετε από την περιήγηση εντός της ιστοσελίδας του ADR point ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας.

Εγγραφή σε Newsletterr

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα του ADR point μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter του ADR point απλά καταχωρώντας το email σας. Η εγγραφή είναι προαιρετική. Με την εγγραφή σας στο Newsletter το ADR point μπορεί να σας ενημερώνει διαρκώς για θέματα και νέα σχετικά με την εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Αν μετά την εγγραφή σας επιθυμείτε να διαγραφείτε από το Newsletter του ADR point μπορείτε να το κάνετε πατώντας τον σύνδεσμο UNSUBSCRIBE που βρίσκεται σε κάθε ενημερωτικό email. Το ADR point δεν αποκαλύπτει και δε δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και το περιεχόμενο που περιέχεται σε φόρμες επικοινωνίας ή φόρμες άλλης μορφής που υποβάλλεται σε αυτό, σύμφωνα και με την πολιτική του για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Εφαρμοστέο δίκαιο – Επίλυση διαφορών

Με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα του ADR point ρητά συμφωνείτε πως όποια διαφωνία προκύψει σχετικά με τους συγκεκριμένους Όρους Χρήσης επιλύεται με βάση την ελληνική νομοθεσία. Κάθε διαφορά που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση της ιστοσελίδας του ADR point ή με τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτής, θα γίνεται κατ' αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά μέσω της  διαπραγμάτευσης ή και αν χρειαστεί μέσω της διαμεσολάβησης (ν.4640/2019). Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, η επίλυση της διαφοράς θα υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.