ΥΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΝΑΙ & ΟΧΙ 
σε 15 πρακτικές ερωτήσεις για διαμεσολαβητές

 Σε ανταπόκριση των ερωτημάτων συναδέλφων διαμεσολαβητών, απαντάμε σε σημαντικές απορίες για την ΥΑΣ:

 

Εκδίδουν οι νομικοί παραστάτες γραμμάτιο παράστασης στην ΥΑΣ;

ΟΧΙ
Γραμμάτιο από τους νομικούς παραστάτες απαιτείται μόνο αν τα μέρη αποφασίσουν να συνεχίσουν με τη διαμεσολάβηση και υπογράψουν συμφωνητικό υπαγωγής της διαφοράς τους στη διαδικασία (βλ. άρθρο 7 παρ 5 σε αντιπαραβολή με το άρθρο 5, παρ 1). Ο νομοθέτης κρατά το κόστος της ΥΑΣ χαμηλό για τον πολίτη, σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΔΕΕ και τη σχετική Γνωμοδότηση της Διοικητικής Ολομέλειας του ΑΠ.

Μπορώ να προχωρήσω άμεσα στην ΥΑΣ όταν με προτείνει ο επισπεύδων ως διαμεσολαβητή;

ΟΧΙ
Απαιτείται έγγραφη έγκριση των ετέρων μερών για να οριστώ ως διαμεσολαβητής όταν με προτείνει το ένα μέρος (βλ. άρθρο 7, παρ 1). Αν δεν την έχω δεν μπορώ να προχωρήσω γιατί αυτό θα οδηγήσει σε μη τήρηση της διαδικασίας σύμφωνα με το νόμο με κίνδυνο να κριθεί απαράδεκτη η συζήτηση για τον επισπεύδοντα. Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία στο πρόσωπό μου πρέπει να απευθυνθεί ο επισπεύδων στην ΚΕΔ.

Χρειάζεται έγκριση του άλλου μέρους όταν γίνεται διορισμός διαμεσολαβητή από την ΚΕΔ;

ΟΧΙ
Στην περίπτωση που ο διαμεσολαβητής διοριστεί από την ΚΕΔ με επιμέλεια του επισπεύδοντος δεν απαιτείται έγκριση από το έτερο μέρος και ο διαμεσολαβητής προχωρά κανονικά με τη διαδικασία (βλ. άρθρο 7, παρ. 1). 

Πρέπει να επιδοθούν οι γνωστοποιήσεις με δικαστικό επιμελητή;

ΟΧΙ 
Οι γνωστοποιήσεις κοινοποιούνται ηλεκτρονικά ή με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής. (βλ. άρθρο 7, παρ. 2). Σε κανένα σημείο του Νόμου δεν απαιτεί ο νομοθέτης επίδοση με δικαστικό επιμελητή καθώς αυτό θα αύξανε σημαντικά το κόστος για τον επισπεύδοντα και θα ήταν αντίθετο με την πάγια νομολογία του ΔΕΕ και τη Γνωμοδότηση της Διοικητικής Ολομέλειας του ΑΠ.

Είναι υποχρεωτική η παρουσία του νομικού παραστάτη στην ΥΑΣ;

ΝΑΙ
Η παρουσία του νομικού παραστάτη είναι υποχρεωτική (πλην των καταναλωτικών διαφορών). Δεν κόβεται γραμμάτιο και η αμοιβή του συμφωνείται ελεύθερα (βλ. άρθρο 7, παρ 5).

Είναι υποχρεωτική η παρουσία του μέρους στην ΥΑΣ;

ΝΑΙ
Κατ’ εξαίρεση και εφόσον αποδεδειγμένα δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία, ιδίως, στις περιπτώσεις που αντιμετωπίζει δυσκολία μετακίνησης λόγω σοβαρής ασθένειας ή αν δεν υπάρχει δυνατότητα τηλεδιάσκεψης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλου συστήματος τηλεδιάσκεψης ή αν είναι κάτοικος εξωτερικού (βλ. άρθρο 7, παρ 5), τότε μόνο μπορεί να εκπροσωπήσει ο νομικός παραστάτης φυσικό πρόσωπο στην ΥΑΣ δυνάμει απλής εξουσιοδότησης.

Είναι υποχρεωτική η παρουσία εκπροσώπου νομικού προσώπου μαζί με το νομικό παραστάτη στην ΥΑΣ;

ΝΑΙ
Αν δεν μπορεί να παραστεί ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος, δύναται να διορίζει αντιπρόσωπο με εξουσιοδότηση και θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του (βλ. άρθρο 7, παρ. 5). Η εξαίρεση η οποία επιτρέπει στο νομικό παραστάτη να εκπροσωπεί πρόσωπο που αποδεδειγμένα δεν μπορεί να παραστεί στην ΥΑΣ δεν μπορεί εύκολα να δικαιολογηθεί στην περίπτωση των νομικών προσώπων καθώς ακόμη και αν ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν μπορεί να παρασταθεί μπορεί να εξουσιοδοτήσει κάποιον τρίτο. Επίσης είναι σημαντικό από τη φύση της διαδικασίας να παρίσταται πρόσωπο με ουσιαστική δυνατότητα λήψης αποφάσεων για να αποφασίσει αν η διαφορά θα συνεχίσει τη διαδικασία διαμεσολάβησης ή όχι.

Είναι ευθύνη του διαμεσολαβητή η συμπλήρωση του φύλλου βασικών στοιχείων;

ΟΧΙ
Το φύλλο βασικών στοιχείων συμπληρώνεται από τον επισπεύδοντα. Παρόλ’ αυτά είναι καλή πρακτική ο διαμεσολαβητής να επικοινωνεί με τον επισπεύδοντα σε περίπτωση που μπορεί να αντλήσει περισσότερα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία δε δηλώθηκαν αρχικά. (άρθρο 7, παρ.2)

Είναι υποχρεωτικό στο πρακτικό περάτωσης της ΥΑΣ να αναφέρεται αν τα μέρη θα συνεχίσουν τη διαδικασία ή όχι;

ΟΧΙ
Τα μόνα υποχρεωτικά στοιχεία στο πρακτικό περάτωσης είναι ο τρόπος γνωστοποίησης της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας στα μέρη και η συμμετοχή τους ή μη σε αυτήν (βλ. άρθρο 7, παρ. 4). Τα μέρη δεν υποχρεούνται να αποφασίσουν επί τόπου αν θέλουν να υπαγάγουν τη διαφορά τους σε διαμεσολάβηση ή όχι. Στην πράξη έχει παρατηρηθεί τα μέρη να χρειάζονται χρόνο να το σκεφτούν (τηρουμένων των δικονομικών προθεσμιών) η να είναι αρνητικά αρχικά αλλά να επανέρχονται αργότερα και να υπογράφουν συμφωνητικό υπαγωγής. Η μη εγγραφή της απόφασης αυτής στο πρακτικό περάτωσης δε δημιουργεί κανένα απολύτως πρόβλημα.

Υπάρχει πρακτικό αποτυχίας ΥΑΣ;

ΟΧΙ
Υπάρχει μόνο πρακτικό περάτωσης ΥΑΣ που βεβαιώνει το αν συμμετείχαν ή όχι τα μέρη και και αν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις του νόμου για την ΥΑΣ (βλ. άρθρο 7, παρ. 4 (βλ. άρθρο 7, παρ. 4). Σε περίπτωση που τα μέρη συνεχίσουν τη διαδικασία θα υπογράψουν ξεχωριστό πρακτικό υπαγωγής της διαφοράς τους σε διαμεσολάβηση (βλ. άρθρο 7, παρ. 7) ενώ αν δε συνεχίσουν δε θα υπογράψουν τίποτε άλλο.

Υπάρχει υποχρέωση τήρησης αρχείου διαμεσολαβητή από το νόμο;

ΟΧΙ
Δεν υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση τήρησης αρχείου από το διαμεσολαβητή, αντίστοιχη με αυτή του συμβολαιογράφου. Ο κάθε διαμεσολαβητής αποφασίζει αν θα κρατήσει ή όχι αρχείο των πρακτικών και ενημερώνει τα μέρη σχετικά, τηρώντας όλες τις προϋποθέσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η αμοιβή διαμεσολαβητή για την ΥΑΣ είναι υποχρεωτικά 50 ευρώ;

ΟΧΙ
Η αμοιβή του διαμεσολαβητή συμφωνείται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία (βλ. άρθρο 18, παρ. 1). Σε περίπτωση μη έγγραφης συμφωνίας ισχύουν οι αμοιβές της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.

Αν διοριστώ από την ΚΕΔ είμαι υποχρεωμένος να λάβω ως αμοιβή 50 ευρώ;

ΟΧΙ
Και στην περίπτωση διορισμού από την ΚΕΔ ισχύει το άρθρο 18 παρ. 1. Καθώς όμως είναι πρακτικά δύσκολο να αποδεχτεί ο διαμεσολαβητής το διορισμό του και μετά να παραιτηθεί λόγω μη συμφωνίας στην αμοιβή, σε περίπτωση που επιθυμεί διαφορετική αμοιβή συνίσταται πριν αποδεχτεί να επικοινωνεί με τα μέρη για να δει αν αυτό είναι εφικτό.

Αναστέλλει η έγγραφη γνωστοποίηση της ΥΑΣ τις δικονομικές προθεσμίες των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ (100 μέρες);

ΝΑΙ
Η διαδικασία υποχρεωτικής συμμετοχής σε προδικασία ΥΑΣ δε μπορεί να αποτελεί εμπόδιο στην πρόσβαση στη δικαιοσύνη και για το λόγο αυτό, και για όσο διάστημα αυτή διαρκεί, επέρχεται αναστολή και των δικονομικών προθεσμιών, όπως ο νόμος ρητά αναφέρει (άρθρο 9 παρ.1.)

Υπάγονται όλες οι ιδιωτικές διαφορές των τριών υποπεριπτώσεων του άρθρου 6, παρ. 1 σε ΥΑΣ;

ΟΧΙ
Ο δικηγόρος του επισπεύδοντος πρέπει να εξετάσει επιπλέον αν υπάρχει εξουσία διάθεσης του αντικειμένου (άρθρο 6 παρ. 1), το οποίο προϋποθέτει επίσης το αντικείμενο να είναι δεκτικό συμβιβασμού (871 επ. ΑΚ). Εξαιρούνται και οι διαφορές εκείνες στις οποίες διάδικο μέρος είναι το Δημόσιο, Ο.Τ.Α ή Ν.Π.Δ.Δ.

 

Έλενα Κολτσάκη ΔΝ  - Ελένη Χαραλαμπίδου 
Εκπαιδεύτριες Διαμεσολαβητών 

 ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ
ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΤΟΥ ADR point
ΠΟΥ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΝΕΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ