Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία

Η πιο πρόσφατη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών  αφορά σε δύο κύρια νομοθετήματα: 

Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 524/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (ODR)

Διαβάστε τον και κατεβάστε τον ΕΔΩ

Και την ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση  καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)  αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ )

Διαβάστε τον και κατεβάστε τον ΕΔΩ

Μπορείτε να δείτε το σύνολο της εθνικής νομοθεσίας και των νομοθετικών πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ενότητα νομοθεσία που βρίσκεται στην αρχική σελίδα ή πατώντας ΕΔΩ.