Ελληνική Νομοθεσία

Νόμοι

Νόμος

Νόμος 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ Α΄ 191/16.11.1994) (όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν.3587/2007 - κωδικοποιημένος με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών)

Νόμος 3587/2007 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 "Προστασία των καταναλωτών", όπως ισχύει – Ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149)» (ΦΕΚ Α΄ 152/10.07.2007)

Νόμος 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 288/31.12.2013)

Νόμος 4161/2013 «Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν.3869/2010 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143/14.06.2013)

Υπουργική Απόφαση Ζ1-743/12.07.2013 (ΦΕΚ Β' 1731/15.07.2013) περί καθορισμού των δικαιολογητικών που προβλέπονται από την παρ.2 του άρ.3 του Ν.4161/2013

Νόμος 4001/2011 «Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011) - (βλ. ιδιαίτερα Μέρος Δεύτερο – Προστασία των Καταναλωτών)

Νόμος 3996/2011, άρθρο 85 «Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 3869/2010» (ΦΕΚ Α΄ 170/05.08.2011)

Νόμος 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 130/03.08.2010)

Νόμος 3758/2009 «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 68/05.05.2009)

Νόμος 3709/2008 «Δικαιώματα - υποχρεώσεις επιβατών και μεταφορέων στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές και άλλες διατάξεις» και τροποποιήσεις αυτού σύμφωνα με το Ν.4150/2013

Νόμος 3043/2002 «Ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 192/21.08.2002)

Νόμος 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 159/3.8.1995)

Προεδρικά Διατάγματα

Προεδρικό Διάταγμα 131/2003 για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/31 σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές του ηλεκτρονικού εμπορίου (ΦΕΚ Α΄ 116/16.05.2003)

Προεδρικό Διάταγμα 293/2001 τροποποίηση του Π.Δ. 182/99 σχετικά με την προστασία των αγοραστών υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης (ΦΕΚ Α΄ 205/17.09.2001)

Προεδρικό Διάταγμα 100/2000 για την εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις Ευρωπαϊκών οδηγιών σχετικά με τη παροχή υπηρεσιών (ΦΕΚ Α΄ 98/17.03.2000)

Προεδρικό Διάταγμα 182/1999 για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 94/47/ΕΚ «Περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαώματος χρήσης ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης» (ΦΕΚ Α΄ 171/25.08.1999)

Προεδρικό Διάταγμα 339/1996 περί οργανωμένων ταξιδιών (ΦΕΚ Α΄ 225/11.09.1996)

Υπουργικές Αποφάσεις

Κοινή Υπουργική Απόφαση 70330οικ του 2015: Ρυθμίσεις σχετικά με την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (Οδηγία ΕΕΚΔ) και τη λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Κοινή Υπουργική Απόφαση 5921 του 2015: Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας της μεσολάβησης του Συνηγόρου του Καταναλωτή στο πλαίσιο του Ν. 4224/2013 (ΦΕΚ Β΄ 92/20.01.2015)

Υπουργική Απόφαση 56885 του 2014 Κώδικας δεοντολογίας για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές, τις εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες (ΦΕΚ Β΄ 3107/19.11.2014)

Υπουργική Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ.10205 /12.6.2014 - Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027 Απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου». Διεύρυνση και βελτίωση του Κ.Ο.Τ. με ειδικές προβλέψεις για τους δικαιούχους των Φορέων Πρόνοιας και τους ανέργους

Κοινή Υπουργική Απόφαση Z1-891 του 2013 για την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/83/ΕΕ σχετικά τα Δικαιώματα των Καταναλωτών (ΦΕΚ Β΄ 2144/30.08.2013)

Υπουργική Απόφαση Ζ1-743/12.7.2013 (ΦΕΚ Β' 1731/15.07.2013) περί καθορισμού των δικαιολογητικών που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4161/2013 (ΦΕΚ Α΄ 143/14.06.2013)

Υπουργική Απόφαση Δ5−ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ.12112/20.6.2013 - Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1521/21.06.2013)

Κώδικας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 832/09.04.2013)

Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-569 του 2013 - Μητρώο Φορέων Εξωδικαστικής (Εναλλακτικής) Επίλυσης Διαφορών (ΦΕΚ Β΄ 77/18.01.2013)

Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-111 του 2012 σχετικά με την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς α)Οδηγία 2011/90/ΕΕ, β)Οδηγία 2009/22/ΕΚ, γ)τα σημεία 11 και 26 του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 2005/29/ΕΚ και δ)τις συστάσεις της Επιτροπής 98/257/ΕΚ και 2001/310/ΕΚ (ΦΕΚ Β΄ 627/07.03.2012)

Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-130 του 2011 σχετικά με συμβάσεις χρονομεριστικής μίσθωσης, μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, μεταπώλησης και ανταλλαγής (ΦΕΚ Β΄ 295/22.02.2011)

Υπουργική Απόφαση Ζ1-74 του 2011 σχετικά με απαγορευμένους ΓΟΣ σε ασφαλιστικές συμβάσεις - «Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Ζ1−798/25−06−2008 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΥΑ Ζ1−21/17−01−2011» (ΦΕΚ Β΄ 292/22.02.2011)

Υπουργική Απόφαση Ζ1-21 του 2011 σχετικά με απαγορευμένους ΓΟΣ σε συμβάσεις με πιστωτικά ιδρύματα - «Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Ζ1−798/25−06−2008 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.» (ΦΕΚ Β΄ 21/18.01.2011)

Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-1398 του 2010 «Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών που προβλέπονται από την παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010» (ΦΕΚ Β΄ 1/03.01.2011)

Υπουργική Απόφαση Ζ1-798 του 2008 σχετικά με απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις (Εστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση)

Υπουργική Απόφαση Ζ1-1262 του 2007 σχετικά με ρύθμιση των τύπων και των όρων των συμβάσεων που συνάπτουν οι καταναλωτές με μονάδες αδυνατίσματος και γυμναστήρια. (ΦΕΚ Β΄ 2122/31.10.2007)

Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-827 του 2006 Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (ΦΕΚ Β΄ 1086/09.08.2006)

Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-629 του 2005 για την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές (ΦΕΚ Β΄ 720/30.05.2005)

Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ3/2810 του 2004 Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2001/95/ΕΚ (ΦΕΚ Β΄ 1885/20.12.2004)

Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-404 του 2001 περί αναγραφής των τιμών των προϊόντων που προσφέρονται στους καταναλωτές (ΦΕΚ Β΄ 827/28.06.2001)

Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-178 του 2001 περί συναλλαγών που γίνονται με κάρτες (ΦΕΚ Β΄ 255/09.03.2001)

Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-496 του 2001 περί πωλήσεων από απόσταση (ΦΕΚ Β΄ 1545/18.12.2000)

Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ1-503 του 1996 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΦΕΚ Β΄ 98/19.02.1996)

Υπουργική Απόφαση Υ6α/776 του 1993 για την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοινοτική σχετικά με την διάθεση και διαφήμιση φαρμακευτικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΦΕΚ Β΄ 536/20.7.1993)

Κοινή Υπουργική Απόφαση Φ1-983 του 1991 σχετικά με την Καταναλωτική Πίστη (ΦΕΚ Β΄ 172/21.3.1991) (όπως ισχύει - κωδικοποιημένη με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή)

Λοιπές Αποφάσεις

Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 (Αρ. Αποφ. 195/1/29.7.2016 - ΦΕΚ Β' 2376/2.8.2016) σχετικά με τον αναθεωρημένο κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών

Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 (ΦΕΚ Β΄ 2289/27.08.2014)

Απόφαση 578/29 της ΕΕΤΤ «Κώδικας Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης» (ΦΕΚ Β΄ 1651/15.10.2010)