Μεσολαβητές για την ΕΕΔ

ΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ για την ΕΕΔ


Υποδοχή υποθέσεων

Κάθε αναφορά καταναλωτή υποβάλλεται κεντρικά στο ADR point και εξετάζεται από τον διαχειριστή του συστήματος για να διαπιστωθεί αν πληροί τους ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ του φορέα. Εφόσον τους πληροί, ο διαχειριστής επιλέγει και ορίζει έναν Μεσολαβητή Εναλλακτικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών που θα αναλάβει τα επόμενα στάδια της διαδικασίας. 


Προφίλ Μεσολαβητή

Οι Μεσολαβητές του ADR point είναι φυσικά πρόσωπα που έχουν την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη, τις απαραίτητες δεξιότητες διαχείρισης-επίλυσης καταναλωτικών διαφορών, εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση, τις διαπραγματεύσεις και τις διασυνοριακές διαφορές, βασικές γνώσεις εθνικού & ευρωπαϊκού δικαίου σε θέματα καταναλωτή και εξειδίκευση στο αντικείμενο της καταναλωτικής διαφοράς που θα χειριστούν.


Ουδετερότητα Μεσολαβητή

Το ADR point ακολουθεί αυστηρούς κανόνες για την ουδετερότητα των Μεσολαβητών που χειρίζονται καταναλωτικές διαφορές. Κάθε Μεσολαβητής στον οποίο θα ανατεθεί η επίλυση μιας διαφοράς υπογράφει ειδική δήλωση για το ότι είναι ανεξάρτητος από τα μέρη και το αντικείμενο της διαφοράς και σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας παραμένει ουδέτερος και αμερόληπτος.


Ρόλος Μεσολαβητή

Ο Μεσολαβητής επικοινωνεί με τα μέρη, συζητά μαζί τους πιθανές λύσεις και διατυπώνει την τελική πρόταση για την επίλυση της διαφοράς τους (διαβάστε τους ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ του ADR point) την οποία τα μέρη ελεύθερα επιλέγουν αν θα ακολουθήσουν. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και εφόσον υπάρχει συμφωνία των μερών συντάσσει πρακτικό συμβιβασμού για την υλοποίηση της λύσης που συμφωνήθηκε.