Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 


Απόρρητο & εμπιστευτικότητα

Το ADR point εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες τήρησης του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας των διαδικασιών. Εφαρμόζει όλους τους αναγκαίους κανόνες προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υπόκειται στους κανόνες επαγγελματικού απορρήτου και σε όλες τις ισοδύναμες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που καθορίζει η ελληνική νομοθεσία.   


Τήρηση αρχείων

Στις offline διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών όλα τα έγγραφα που αφορούν στη διαδικασία και έρχονται στην κατοχή του ADR point και των φυσικών προσώπων που είναι αρμόδια για την ΕΕΔ, όπως το έντυπο αναφοράς, τα κείμενα ηλεκτρονικής επικοινωνίας, αποδεικτικά έγγραφα, φωτογραφικό υλικό και οποιαδήποτε αρχεία σχετικά με την υπόθεση και τη διαδικασία επίλυσης, προστατεύονται από το απόρρητο, τηρούνται στο αρχείο του ADR point για 12 μήνες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και στη συνέχεια καταστρέφονται. 


Πολιτική προστασίας δεδομένων Ευρωπαϊκής πλατφόρμας ΗΕΔ

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα ΗΕΔ έχει ιδιαίτερη ευαισθησία και λειτουργίες ασφαλείας και απορρήτου για τα προσωπικά δεδομένα όσων χρησιμοποιούν την πλατφόρμα. Τα προσωπικά δεδομένα διαγράφονται αυτόματα από τον ιστότοπο 6 μήνες μετά την περάτωση της υπόθεσης, ενώ σε ότι αφορά το προηγούμενο διάστημα, τα προσωπικά δεδομένα θα προστατεύονται σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.


Πολιτική προστασίας δεδομένων πλατφόρμας YOUSTICE

Στην ODR πλατφόρμα YOUSTICE ακολουθούνται αυστηρές προδιαγραφές που διασφαλίζουν την ασφάλεια της εφαρμογής και εφαρμόζονται διεθνώς αποδεκτές πρακτικές της βιομηχανίας λογισμικού για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων. Όταν η διαφορά ολοκληρωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, (πχ με τα μέρη να εφαρμόζουν όσα συμφώνησαν ή τη λύση που αποφάσισε το φυσικό πρόσωπο στο οποίο ανατέθηκε η επίλυση της διαφοράς ή όταν τα οριζόμενα χρονικά περιθώρια επίλυσης εκπνεύσουν χωρίς αποτέλεσμα), τα μέρη λαμβάνουν ειδοποίηση για να επιλέξουν αν επιθυμούν το Youstice να αρχειοθετήσει ή να διαγράψει τον φάκελο της υπόθεσης και τα στοιχεία τους. Αν κάποιο από τα μέρη δεν απαντήσει αυτά θα διαγράφονται από την online  πλατφόρμα YOUSTICE μετά από 60 ημέρες.  


Λίστες e mails

Το ADR point δε θα δώσει ποτέ σε οποιονδήποτε τρίτο λίστες με e mails και άλλα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα των επιχειρήσεων και των καταναλωτών που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες  του.


Συναίνεση για δημοσίευση υπόθεσης

Το ADR point δε θα δημοσιεύσει ποτέ ονόματα επιχειρήσεων και καταναλωτών που συμμετείχαν σε διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών μέσω του ADR point παρά μόνο αν έχει τη ρητή συγκατάθεσή τους για μια τέτοια δημοσίευση.


Στατιστικά στοιχεία

Τα παρακάτω στοιχεία των υποθέσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανώνυμα από το ADR point προκειμένου να διαμορφώσουν τα συνολικά στατιστικά που θα συμπεριληφθούν στις ετήσιες εκθέσεις του προς τις εθνικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορούν

  • στον αριθμό και τα είδη των διαφορών που έλαβαν χώρα,
  • σε τυχόν επαναλαμβανόμενα προβλήματα που οδηγούν σε διαφορές μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων και σε πιθανές συστάσεις για τη μελλοντική αποφυγή τους,  
  • στο ποσοστό των διαδικασιών επίλυσης διαφορών που διακόπηκαν πριν επιτευχθεί αποτέλεσμα και τους λόγους για τους οποίους αυτό συνέβη,
  • στο μέσο χρόνο που χρειάστηκε για την επίλυση των διαφορών,
  • στο ποσοστό συμμόρφωσης με τα αποτελέσματα των διαδικασιών ΕΕΔ, αν είναι γνωστό,
  • στο ποσοστό των διαφορών που αρνήθηκε να εξετάσει το Κέντρο και τους λόγους άρνησης
  • στα ποσοστά των λύσεων που επιτεύχθηκαν υπέρ του καταναλωτή και υπέρ του εμπόρου,
  • στις διαφορές που επιλύθηκαν με φιλικό διακανονισμό και
  • στην κατά περίπτωση, συνεργασία του ADR point με δίκτυα φορέων ΕΕΔ που διευκολύνουν την επίλυση διασυνοριακών διαφορών

Case studies

Το περιεχόμενο, η εξέλιξη της διαδικασίας και η προτεινόμενη λύση υποθέσεων που διαχειρίστηκε το ADR point μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανώνυμα ως case studies για τη προώθηση των διαδικασιών της εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών και πάντα με τρόπο που να μην αποκαλύπτεται η ταυτότητα των μερών που συμμετείχαν στις διαδικασίες επίλυσης.


Το ADR point είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τα θέματα απορρήτου και εμπιστευτικότητας των διαδικασιών εναλλακτικής επίλυσης.