Κώδικας Δεοντολογίας

 


Υψηλή ποιότητα

Το ADRpoint εφαρμόζει σε όλες τις διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που υποβάλλονται σε αυτό, ποιοτικούς κανόνες λειτουργίας, επαγγελματισμού, συμπεριφοράς και διαχείρισης. 


Αρχές λειτουργίας

Το ADR point,

  • λειτουργεί με απόλυτο σεβασμό στην ισότιμη σχέση επιχειρήσεων και καταναλωτών
  • ενθαρρύνει τα μέρη να εξαντλήσουν τις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις για την επίλυση της διαφοράς τους πριν προσφύγουν στις υπηρεσίες εναλλακτικής επίλυσης
  • τηρεί ίσες αποστάσεις και είναι πλήρως ανεξάρτητο από τα μέρη της διαφοράς και από ενώσεις, οργανώσεις και συλλογικούς φορείς που εκφράζουν συλλογικά συμφέροντα  προμηθευτών και καταναλωτών 
  • παρέχει όλα τα μέσα για την ταχύτερη, φιλικότερη και αποτελεσματικότερη εναλλακτική επίλυση της διαφοράς
  • εφαρμόζει με επιμέλεια όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες επίλυσης προκειμένου να περιβάλλονται με κύρος και ασφάλεια
  • παρέχει σε επιχειρήσεις και καταναλωτές όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε σχέση με διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών
  • εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες τήρησης  του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας
  • επιλέγει τα φυσικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για την ΕΕΔ με αυστηρά κριτήρια τεχνογνωσίας, δεξιοτήτων, επιστημονικής γνώσης, εξειδίκευσης και επαγγελματικής εμπειρίας και φροντίζει σε κάθε στάδιο της διαδικασίας επίλυσης να διασφαλίζει την ουδετερότητα, αμεροληψία και ανεξαρτησία τους

Δεοντολογία φυσικών προσώπων

Τα φυσικά πρόσωπα του ADR point επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια τεχνογνωσίας, δεξιοτήτων, επιστημονικής γνώσης, εξειδίκευσης και επαγγελματικής εμπειρίας από τη λίστα διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών που προβλέπει η εθνική νομοθεσία, τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας Διαμεσολαβητών και τις υποχρεώσεις αμεροληψίας, ανεξαρτησίας και ουδετερότητας της Κ.Υ.Α. 70330.


ADR point is as always at your disposal for any clarification on the ADR point Rules of Procedure.