Φυσικά Πρόσωπα αρμόδια για την ΕΕΔ


Δεξιότητες & προϋποθέσεις

Η νομοθεσία προβλεπει πως την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών αναλαμβάνουν φυσικά πρόσωπα που έχουν την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη, τις αναγκαίες δεξιότητες και γνώσεις στον τομέα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, βασικές γνώσεις δικαίου και είναι ανεξάρτητα και αμερόληπτα.


Φυσικά πρόσωπα του ADR point

Το ADR point διασφαλίζει όλες τις απαιτήσεις ποιότητας αναθέτοντας την επίλυση των διαφορών σε διαμεσολαβητές που είναι εκπαιδευμένοι από φορείς του εξωτερικού και διαπιστευμένοι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά και σε έμπειρους ξένους διαμεσολαβητές όταν αυτό χρειάζεται σε διασυνοριακές διαφορές.


Αμεροληψία & δεοντολογία

Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν την επίλυση των διαφορών δεσμεύονται από αυστηρούς κανόνες δεοντολογίας ως προς  την άσκηση των καθηκόντων τους, είναι ουδέτερα, αμερόληπτα και ανεξάρτητα από τα μέρη και δεν αντλούν οποιοδήποτε συμφέρον από την επίλυση της διαφοράς.


Διαφάνεια & αξιολόγηση

Στο ADR point πιστεύουμε στη διαφάνεια και στην αξιολόγηση. Τα  μέρη της διαφοράς που επιλέγουν τις υπηρεσίες του ADR point ενημερώνονται για τα στοιχεία και το αναλυτικό προφίλ του φυσικού προσώπου στο οποίο αναυτέθηκε η επίλυση της διαφοράς τους και αν το επιθυμούν μπορούν να στείλουν στο ADR point σχόλια αξιολόγησής του στο τέλος της διαδικασίας επίλυσης. 


Σημεία Επίλυσης

Αναζήτηση Συνεργατών

Το ADR point διαθέτει σημεία επίλυσης ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ώστε να κάνει εύκολη την πρόσβαση στις διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών. Βρείτε τους συνεργάτες μας επιλέγοντας την πόλη που ζείτε.