Κανόνες Διαδικασίας Διαμεσολάβησης


ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η διαμεσολάβηση είναι μια πολύ ευέλικτη διαδικασία. Ωστόσο έχει κάποιους κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν τα μέρη. Το ADR point παρουσιάζει με απλό τρόπο τα λίγα πρακτικά βήματα αυτής της διαδικασίας.


Χρήσιμες πληροφορίες

 • Ο διαμεσολαβητής δεν εκδίδει απόφαση, ούτε δίνει λύση. Απλά διευκολύνει με ειδικές τεχνικές τα μέρη προκειμένου να βρούνε μεταξύ τους μια αμοιβαία αποδεκτή λύση.    
 • Αν δεν προκύψει συμφωνία μεταξύ των μερών, ο διαμεσολαβητής συντάσσει πρακτικό αποτυχίας και τα μέρη έχουν το δικαίωμα να επιδιώξουν την επίλυση της διαφοράς τους με άλλους τρόπους.
 • Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διακόπτεται η παραγραφή και οι αποσβεστικές προθεσμίες ασκήσεως των αξιώσεων, οι οποίες ξεκινούν ξανά από την επομένη της σύνταξης του πρακτικού μη επίτευξης συμφωνίας ή της επίδοσης δήλωσης αποχώρησης από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης του ενός μέρους προς το άλλο και προς τον διαμεσολαβητή ή της με οποιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωσης ή κατάργησης της διαδικασίας της διαμεσολάβησης.
 • Στη διαμεσολάβηση δεν τηρούνται πρακτικά και η διαδικασία έχει εμπιστευτικό χαρακτήρα.
 • Κάθε μέρος έχει το δικαίωμα να αποχωρήσει από τη διαδικασία σε οποιοδήποτε χρονικό της σημείο χωρίς να αναφέρει τους λόγους για αυτή του την επιλογή.
 • Όσοι συμμετέχουν στη διαμεσολάβηση δεν εξετάζονται ως μάρτυρες και δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν στοιχεία σχετικά με τη διαμεσολάβηση σε  διαιτησίες ή δίκες για την ίδια υπόθεση.
 • Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση είναι συνήθως εκούσια απόφαση των μερών. Μπορεί όμως να συνιστά και υποχρέωση όταν κληθούν τα μέρη από δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ή επιβάλλεται υποχρεωτικά με νόμο.  
 • Στην περίπτωση υπόθεσης που εκκρεμεί στα δικαστήρια, όταν τα μέρη προσφύγουν στη διαμεσολάβηση και μέχρι την ολοκλήρωσή της με οποιοδήποτε τρόπο, αποκλείεται οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων.  
 • Η αμοιβή του διαμεσολαβητή προκαταβάλλεται και επιβαρύνει συνήθως εξ ημισείας  τα δύο μέρη, εκτός και αν συμφωνήσουν διαφορετικά. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως η αμοιβή του διαμεσολαβητή ΔΕΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ από το αποτέλεσμα της διαδικασίας.

Προϋποθέσεις

 • Προκειμένου να συμμετέχετε ως μέρος στη διαδικασία διαμεσολάβησης, είναι αναγκαίο να έχετε την εξουσία να αποφασίζετε για το αντικείμενο της διαφοράς σας με το άλλο μέρος (με απλά λόγια δεν μπορείτε να συζητάτε με την άλλη πλευρά για κάτι που δεν σας ανήκει!).
 • Αν είστε φυσικό πρόσωπο απαιτείται η φυσική σας παρουσία στη διαμεσολάβηση, αν είστε νομικό πρόσωπο μπορείτε να εκπροσωπηθείτε σε αυτή νομίμως, παρουσιάζοντας τα σχετικά έγγραφα.
 • Θα πρέπει η διαφορά σας με την άλλη πλευρά να είναι διαφορά ιδιωτικού δικαίου (αστική / εμπορική διαφορά). Δεν μπορούν προς το παρόν να επιλυθούν με διαμεσολάβηση ποινικές διαφορές, διοικητικές διαφορές κλπ.
 • Δε θα πρέπει η διαφορά σας να είναι τέτοιας μορφής που να επιλύεται μόνο με διατάξεις αναγκαστικού δικαίου (για παράδειγμα δεν μπορείτε να εκδώσετε διαζύγιο με διαμεσολάβηση!). Στο ADR point θα σας ενημερώσουμε αν η διαφορά μπορεί να επιλυθεί με διαμεσολάβηση.
 • Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση μπορεί να γίνει πριν ή κατά τη διάρκεια που εκκρεμεί δίκη εναντίον της άλλης πλευράς.
 • Στη διαμεσολάβηση είναι υποχρεωτικό από το νόμο να προσέλθετε μαζί με το δικηγόρο σας, εξαιρουμένων των υποθέσεων των καταναλωτικών διαφορών και των μικροδιαφορών, στις οποίες επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη παράσταση των μερών.

Προκαταρκτικές ενέργειες

 • Όταν αποφασίσετε να επιλύσετε τη διαφορά σας με διαμεσολάβηση, συμπληρώστε και στείλτε τη σχετική ΦΟΡΜΑ στο ADR point ή επικοινωνήστε μαζί μας με έναν από τους πολλούς διαθέσιμους τρόπους. 
 • Το  ADR point θα επικοινωνήσει με την άλλη πλευρά μεταφέροντας το αίτημά σας για επίλυση της διαφοράς με διαμεσολάβηση.
 • Αν η άλλη πλευρά δε δεχθεί, η προσπάθεια διαμεσολάβησης διακόπτεται και θα πρέπει τα μέρη να βρούνε άλλο τρόπο επίλυσης, μεταξύ των οποίων και η προσφυγή στα δικαστήρια.
 • Αν η άλλη πλευρά δεχθεί, τότε το ADR point εξηγεί στα μέρη και στους δικηγόρους τους κάποιους βασικούς κανόνες και χαρακτηριστικά της διαδικασίας και συμφωνεί με τα μέρη την αμοιβή του. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή συνήθως προκαταβάλλεται και είναι εξ ημισείας για τα δύο μέρη. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως η αμοιβή του διαμεσολαβητή ΔΕΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ από το αποτέλεσμα της διαδικασίας   
 • Αφού τα μέρη συμφωνήσουν το ADR point ορίζει έναν διαμεσολαβητή, το προφίλ του οποίου είναι στη διάθεση των δύο μερών και των δικηγόρων τους. Τα μέρη μπορούν να μη τον δεχθούν (οπότε ορίζεται άλλος διαμεσολαβητής), να τον δεχθούν (οπότε ξεκινά η διαδικασία) ή να ζητήσουν το καθένα να επιλέξει έναν διαμεσολαβητή από τον κατάλογο του ADR point (οπότε έχουμε συνδιαμεσολάβηση).
 • Κάθε μέρος στέλνει στον διαμεσολαβητή ένα ενημερωτικό σημείωμα λίγων σελίδων για τη μεταξύ τους διαφορά.
 • Ο διαμεσολαβητής και τα μέρη συμφωνούν την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο που θα διεξαχθεί η διαμεσολάβηση.
 • Τα μέρη, οι δικηγόροι τους, ο διαμεσολαβητής και όποιος άλλος παρίσταται στη διαδικασία (τεχνικοί σύμβουλοι, πραγματογνώμονες, τρίτα μέρη κλπ) υπογράφουν όλοι το πρακτικό υπαγωγής που τους δεσμεύει ως προς το απόρρητο της διαδικασίας. 

Διαδικασία

Τα πράγματα την ημέρα της διαμεσολάβησης είναι συνήθως απλά. Όλοι όσοι συμφωνήθηκε να παραστούν κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι και ξεκινά η διαδικασία. 

ΒΗΜΑ 1: Ο διαμεσολαβητής ανοίγει τη συζήτηση εξηγώντας τους πιο σημαντικούς κανόνες διαδικασίας που πρέπει να γνωρίζουν όσοι συμμετέχουν στη διαμεσολάβηση.  Στη συνέχεια δίνει με τη σειρά το λόγο στα μέρη και τους δικηγόρους τους για μια σύντομη τοποθέτηση που περιλαμβάνει τη δική τους οπτική για το θέμα.

ΒΗΜΑ 2: Μετά την κοινή αυτή συνάντηση, ο διαμεσολαβητής αρχίζει και βλέπει τα μέρη εναλλάξ σε ιδιωτικές συνεδρίες συζητώντας μαζί τους το θέμα και εξερευνώντας προθέσεις, προτάσεις και πιθανές λύσεις. Ο χρόνος κάθε ιδιωτικής συνάντησης είναι ίδιος για κάθε πλευρά και μπορούν να γίνουν τόσες σε αριθμό, όσες ο διαμεσολαβητής κρίνει πως είναι απαραίτητες. Ό,τι ειπωθεί στην ιδιωτική συνεδρία είναι εμπιστευτικό και ο διαμεσολαβητής δεν έχει δικαίωμα να το κοινοποιήσει στην άλλη πλευρά παρά μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του μέρους που του το εμπιστεύτηκε.   

ΒΗΜΑ 3:Όταν υπάρξει συμφωνία μεταξύ των μερών, ο διαμεσολαβητής καλεί ξανά τα μέρη σε μια κοινή συνάντηση προκειμένου να επιβεβαιωθεί το θετικό αποτέλεσμα της διαδικασίας και να συνταχθεί το πρακτικό συμφωνίας με τη βοήθεια των δικηγόρων και του διαμεσολαβητή.  Κάθε μέρος δύναται να καταθέσει το πρακτικό επίτευξης συμφωνίας οποτεδήποτε στη γραμματεία του καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιου δικαστηρίου, στο οποίο εκκρεμεί ή πρόκειται να εισαχθεί η εκδίκαση της υπόθεσης.

Αυτή είναι η διαδικασία της διαμεσολάβησης. Εύκολη, γρήγορη, απλή και ευέλικτη. Δίνει λύσεις σε θέματα που θα χρειάζονταν χρόνια για να επιλυθούν μέσα από δικαστικές διαδικασίες.


Κανονισμός Διαμεσολάβησης ADR point

"Kατεβάστε" και διαβάστε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ του ADR point κάνοντας κλικ στο παρακάτω εικονίδιοΤρόπος πληρωμής

Οι αμοιβές ανά υπόθεση και οι επιχειρηματικές συνδρομές καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό του ADR point:

Τράπεζα:Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
ΙΒΑΝ:GR8101718630006863138210570
Δικαιούχος: ADRpoint ΙΚΕ - Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

Τράπεζα:Τράπεζα EUROBANK  
IBAN:GR8502600300000970201261703
Δικαιούχος: ADRpoint ΙΚΕ - Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

 

Αν έχετε λογαριασμό PayPal,  η πληρωμή είναι ακόμη πιο εύκολη! Απλά κάντε ΚΛΙΚ στο παρακάτω εικονίδιο και συνδεθείτε στο PayPal.me.

 


Ρωτήστε το ADR point

Κάθε διαφορά έχει τα δικά της χαρακτηριστικά γιατί αφορά σε μια ξεχωριστή περίπτωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαφορά σας μπορείτε να κάνετε κλικ στο παρακάτω εικονίδιο, να συμπληρώσετε και να μας στείλετε τη σχετική φόρμα.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣΠερισσότερες πληροφορίες

Αν υπάρχει κάτι που δεν καταλαβαίνετε ή θέλετε κάποια επιπλέον διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας με έναν από τους πολλούς τρόπους που έχουμε στη διάθεσή σας.