Σας Εξηγούμε το Νόμο Απλά & Έξυπνα

 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 Η ανάγνωση ενός νόμου και μάλιστα τόσο πολύπλοκου όπως ο νόμος 4469/2017 για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων είναι μια δύσκολη διαδικασία για μια επιχείρηση. Στην προσπάθειά μας να έχετε μια καθαρή εικόνα για τα πρώτα σημαντικά βήματα της διαδικασίας, κωδικοποιήσαμε και απλοποιήσαμε τις βασικές προϋποθέσεις & πληροφορίες για την υπαγωγή σας στον μηχανισμό ρύθμισης οφειλών παρουσιάζοντάς τα μέσα από μια σειρά 10 συχνών ερωτήσεων.


1. Μπορώ να υπαχθώ στον εξωδικαστικό μηχανισμό;


Μπορείτε αν είστε…

 • φυσικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα (π.χ ατομική επιχείρηση  αλλά ΟΧΙ ελεύθερος επαγγελματίας)
 • νομικό πρόσωπο (Ο.Ε. Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Ε.Π.Ε. Α.Ε.) που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Δεν μπορείτε αν:

 • είστε πιστωτικό και χρηματοδοτικό ίδρυμα
 • είστε πάροχος επενδυτικών υπηρεσιών
 • είστε ΟΣΕΚΑ / ΟΕΕ
 • είστε ασφαλιστική εταιρία
 • έχετε υποβάλει αίτηση ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου για υπαγωγή στις διατάξεις των άρθρων 62 επ. του ν. 4307/2014 (Α΄ 246) ή στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄ 153), εκτός εάν έχει υπάρξει έγκυρη παραίτησή του από τις εν λόγω διαδικασίες µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών
 • έχει εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής σας σε µία από τις αναφερόµενες στην προηγούμενη παράγραφο διαδικασίες ή έχει συζητηθεί ενώπιον του αρµόδιου δικαστηρίου η αίτηση υπαγωγής σας στις παραπάνω διαδικασίες και εκκρεµεί η έκδοση δικαστικής απόφασης
 • έχετε διακόψει την επιχειρηµατική σας δραστηριότητα ή, σε περίπτωση νοµικού προσώπου, βρίσκεστει σε διαδικασία λύσης και εκκαθάρισης, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού προσώπου ή αποφασισθεί από το αρµόδιο όργανο του νοµικού προσώπου η αναβίωσή του, πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών
 • έχετε καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση ως  φυσικό πρόσωπο ή στην περίπτωση των νοµικών προσώπων ως πρόεδρος ή διευθύνων σύµβουλος ή διαχειριστής ή εταίρος ή και ως πρόσωπο εντεταλµένο είτε από το νόµο, είτε από ιδιωτική βούληση, είτε µε δικαστική απόφαση στη διαχείριση αυτών για φοροδιαφυγή, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεµπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη

2. Τι είδους οφειλές πρέπει να έχω προκειμένου να υποβάλω αίτηση υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό;


 • Οφειλές προς χρηµατοδοτικό φορέα από δάνειο ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα (90) ηµερών ή οφειλή που ρυθµίστηκε µετά την 1η Ιουλίου 2016 ή
 • ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή προς Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή προς άλλο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, περιλαµβανοµένων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, ή
 • να έχει βεβαιωθεί η µη πληρωµή επιταγών εκδόσεώς σας λόγω µη επαρκούς υπολοίπου κατά το άρθρο 40 του ν. 5960/1933 (οφειλές προς λοιπούς πιστωτές)  ή
 • να έχουν εκδοθεί διαταγές πληρωµής ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων εις βάρος σας (οφειλές προς λοιπούς πιστωτές)

3. Πότε πρέπει να έχουν γεννηθεί αυτές οι οφειλές;


Ο νόμος προβλέπει πως οι οφειλές σας πρέπει να έχουν γεννηθεί μέχρι τις 31/12/2016. Αυτό σημαίνει πως πιθανότατα συμπεριλαμβάνει όλες τις τραπεζικές οφειλές που προκύπτουν από συμβάσεις που υπογράψατε με τις τράπεζες μέχρι 31/12/2016, οφειλές προς δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία που γεννήθηκαν για υποχρεώσεις σας μέχρι 31/12/2016, ενώ δε συμπεριλαμβάνονται οφειλές που έχετε προς προμηθευτές που προκύπτουν από συναλλαγές που κάνατε μαζί τους μετά τις 31/12/2016. Το θέμα του χρονικού ορίου αναμένεται να διευκρινιστεί με σχετικές υπουργικές αποφάσεις.


4. Ποιο πρέπει να είναι το ύψος των οφειλών μου;


Για να μπορείτε να υπαχθείτε θα πρέπει αθροιστικά οι οφειλές να ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ, ακόμη και αν πάνω από το 85% των οφειλών είναι προς έναν πιστωτή.


5. Πρέπει η επιχείρησή μου να έχει κερδοφορία προκειμένου να υπαχθεί;


Αν έχετε ατομική επιχείρηση, Ο.Ε. ή Ε.Ε. πρέπει να παρουσιάζετε θετικό καθαρό αποτέλεσµα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε ΜΙΑ τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης.

Αν έχετε Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. ή Α.Ε. πρέπει σε ΜΙΑ τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης να παρουσιάζετε,

 • θετικό αποτελέσµα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ή
 • θετική καθαρή θέση (equity).

6. Οι οφειλές προς τις τράπεζες και τους προμηθευτές είναι εύκολα διακριτές. Όμως τι είδους οφειλές προς το δημόσιο μπορώ να συμπεριλάβω;


Μπορείτε να συμπεριλάβετε οφειλές τεσσάρων ειδών:

 • Προς το δημόσιο: οι απαιτήσεις του Δηµοσίου ήδη βεβαιωµένες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων, του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας  και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, στις 31/12/2016, µε τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσµης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
 • Προς τρίτους: οι ήδη βεβαιωµένες οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών, οι οποίες βεβαιώνονται και εισπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων, στις 31/12/2016, με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσµης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
 • Προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης: οι απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που είναι ήδη βεβαιωµένες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων  και του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), στις 31/12/2016, µε τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσµης καταβολής κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
 • οι οφειλές νοµικών ή φυσικών προσώπων που προήλθαν από διαδοχή επιχειρήσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 479 του Αστικού Κώδικα

7. Ανήκω στις μεγάλες ή στις μικρές επιχειρήσεις;


Ανήκετε στις μεγάλες επιχειρήσεις :

Αν κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης σύµφωνα µε το άρθρο 4, είχατε κύκλο εργασιών µεγαλύτερο από 2, 5 εκ ευρώ ή είχατε κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συνολικές υποχρεώσεις (ληξιπρόθεσµες ή µη) υψηλότερες από 2 εκ ευρώ.

Ανήκετε στις μικρές επιχειρήσεις:

Αν είχατε κύκλο εργασιών µικρότερο από 2, 5 εκ ευρώ ή είχατε κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συνολικές υποχρεώσεις (ληξιπρόθεσµες ή µη) χαμηλότερες από 2 εκ ευρώ.


8. Η έννοια του συνοφειλέτη είναι πολύ σημαντική στο νόμο 4469/2017. Ποιος θεωρείται λοιπόν συνοφειλέτης μου;


Κάθε πρόσωπο που ευθύνεται αλληλεγγύως εκ του νόµου ή δυνάµει δικαιοπραξίας για την εξόφληση µέρους ή του συνόλου των οφειλών σας. Περιλαµβάνεται ΚΑΙ ο εγγυητής. ΔΕΝ συµπεριλαµβάνονται στην έννοια του συνοφειλέτη οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις.


9. Σημαντικά επίσης είναι και τα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη πρόσωπα. Ποια είναι αυτά;

 • αν είστε ως οφειλέτης φυσικό πρόσωπο, συνδεδεμένα πρόσωπα είναι οι σύζυγοι, οι συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι δευτέρου βαθµού, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα που ελέγχονται από εσάς,
 • όταν είστε ως οφειλέτης νοµικό πρόσωπο, συνδεδεμένα πρόσωπα είναι τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ελέγχουν το νοµικό πρόσωπο, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι του δεύτερου βαθµού των ανωτέρω φυσικών προσώπων. Επίσης, τα νοµικά πρόσωπα που ελέγχονται από τον οφειλέτη.
 • Ένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο όταν συντρέχει µία από τις περιπτώσεις του άρθρου 32 του ν. 4308/2014

10. Ποιοι είναι οι πιστωτές με τους οποίους μπορώ να διαπραγματευτώ τις οφειλές μου;


Μπορείτε να διαπραγματευτείτε τις οφειλές σας με φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, συµπεριλαµβανοµένου του Ελληνικού Δηµοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, που έχουν χρηµατικές απαιτήσεις εναντίον σας.


Εμπιστευτείτε το ADR point


Η διαδικασία υπαγωγής και διαπραγμάτευσης είναι σύνθετη και απαιτητική, με πολλές νομικές προϋποθέσεις, έγγραφα, προθεσμίες και διαχείριση οικονομικών δεδομένων. Το ADR point έχει δημιουργήσει ειδικό μηχανισμό υποδοχής για την υπαγωγή της επιχείρησής σας στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη διαδικασία που περιλαμβάνει

 • online ΤΕΣΤ ΥΠΑΓΩΓΗΣ για μια πρώτη εκτίμηση της επιχείρησης
 • ηλεκτρονική φόρμα στοιχείων εταιρίας, για μια πρώτη αξιολόγηση των πιστωτών και των οφειλών
 • συγκέντρωση όλων των εγγράφων σε συνεργασία με το λογιστικό και νομικό τμήμα της εταιρίας
 • έλεγχο των κριτηρίων επιλεξιμότητας
 • κατάρτιση πλάνου βιωσιμότητας, επιχειρηματικού σχεδίου και σχεδίου αναδιάρθρωσης
 • υποβολή της αίτησης στη ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού
 • συνεργασία με το συντονιστή της διαδικασίας
 • διαπραγμάτευση των οφειλών με τους πιστωτές σας 
 • νομικό & οικονομικό έλεγχο της τελικής συμφωνίας
 • νομική συνδρομή στη διαδικασία της επικύρωσης

Εμπιστευτείτε την πιο κρίσιμη ίσως διαδικασία εξυγίανσης της εταιρίας σας στο μεγαλύτερο κέντρο εξωδικαστικής επίλυσης της χώρας.  Επικοινωνήστε ΜΑΖΙ μας.

Τηλεφωνικά στο 2310510005 (Γραμμή για όλη την Ελλάδα).

Ηλεκτρονικά στο info@adrpoint.gr  και μέσω LIVE CHAT (24 ώρες το 24ωρο)