Ελληνικά   Αγγλικά


Το ADR point έχει την έγκριση της Αρμόδιας Αρχής, είναι Επίσημος Φορέας Εναλλακτικής
Επίλυσης Διαφορών κοινοποιημένος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση την Οδηγία 2013/11/EE
και φορέας επίλυσης της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών